Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Johan Castberg

Vi har ført tilsyn med Statoils planlegging av produksjonsboring på Johan Castberg.


Ptil førte 14. desember 2017 tilsyn med Statoil rettet mot selskapets planlegging av brønner og forberedelser for produksjonsboring av brønner på Johan Castberg.

Målet vårt var å føre tilsyn med operatørens tidligfaseplanlegging av brønner og boreoperasjoner for å verifisere prosesser for dannelse av risikobilde for boreoperasjonene og selskapets robustgjøring av bore- og brønnplaner. I dette inngikk tema som brønnkontroll, arbeidsmiljø, logistikk og beredskap.

Tilsynet identifisert to forbedringspunkter med hensyn til analyser og beregninger for beslutningsstøtte og lokasjonsspesifikke vinteriseringstiltak og operasjonsmanualer. Vi har bedt Statoil innen 30. april gi sin vurdering av disse forholdene.

Johan Castberg
Funnet 7220/8-1 Johan Castberg ligger i Barentshavet, 110 kilometer nord for Snøhvit-feltet. Vanndybden er 370 meter. Johan Castberg består av tre funn, 7220/8-1 (Skrugard), 7220/7-1 (Havis) og 7220/7-3 S (Drivis), påvist mellom 2011 og 2013. Reservoarene inneholder olje og gass i undre- til midtre jura sandstein. Det er besluttet en felles utbygging av funnene, og plan for utbygging og drift (PUD) ble levert til myndighetene i desember 2017. Utbyggingskonseptet består av et produksjons- og lagringsskip (FPSO).

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77