Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Åsgard

Petroleumstilsynet gjennomførte 28.mai 2015 tilsyn med Åsgard undervannskompresjonsprosjektet.


Målet med tilsynet er blant annet å få en oppdatering og status for prosjektet samt verifisere at prosjektet blir planlagt og gjennomført i samsvar med krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til vedlikeholdsprogram.

Statoil har fått frist til 25.9.2015 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.


 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00