Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Åsgard A

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 23.3. – 26.3.2015 tilsyn med Åsgard A innretningen.


Åsgard er et oljefelt sentralt i Norskehavet, på 240-300 meters havdyp. Åsgard er bygd ut med havbunnskompletterte brønner som er forbundet til et produksjons- og lagerskip (Åsgard A) og en flytende, halvt nedsenkbar innretning (Åsgard B). Åsgardfeltet er bygd ut i to faser. PUD for feltet ble godkjent i 1996 og produksjonen startet i 1999 med gasseksport i 2000.

Målet med tilsynsaktiviteten er å verifisere at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav.

Det ble identifisert åtte avvik knyttet til:

 • Risikostyring
 • Prinsipper for risikoreduksjon
 • Risikoanalyse og beredskapsanalyse
 • Brannskiller
 • Avviksbehandling
 • Brannbeskyttelse
 • Tennkildekontroll
 • Gassdeteksjon

Videre ble det identifisert syv forbedringspunkt knyttet til:

 • Beslutningsgrunnlag
 • Formidling av informasjon
 • Barrierestyring
 • Gassutslippsystem
 • Dokumentasjon
 • Kompetanse, trening og øvelse
 • Evakueringsvei og utstyrsskap til innsatslag

Statoil har fått frist til 10.7.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00