Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Songa Management AS – Songa Dee

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 7.10.2013 - 30.1.2014 tilsyn med Songa Management AS (Songa) sin styring av storulykkesrisiko og system for håndtering av barrierer på Songa Dee.


Mål
Målet med tilsynet var å evaluere selskapets forståelse, kunnskap og kompetanse relatert til storulykkesrisiko og barrieretenkning i ledelse og hos medarbeidere.

Videre var målet å evaluere strategier og ytelsesstandarder som skal ligge til grunn for utforming, bruk og vedlikehold av barrierer slik at barrierenes funksjon blir ivaretatt gjennom hele innretningens levetid.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • risiko- og barrierestyring
  • vedlikeholdsstyringssystemet
  • overtrykk i boligkvarter

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • CO2 brannbekjempelsessystem
  • manuelle spjeld og gassdeteksjon
  • styrende dokumenter
  • system for oppfølging etter hendelse

 

Journal 2013/1123

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064