Gå til hovedinnhold

Tilsyn med sikker senfase

Vi har ført tilsyn med hvordan Statoil følger opp Statfjordinnretningene ut over den opprinnelig planlagte levetiden.


Statfjord ligger ved grenselinjen mellom norsk og britisk kontinentalsokkel i Tampenområdet i Nordsjøen. Feltet er bygd ut med tre integrerte prosess-, bore- og boliginnretninger med betongunderstell. De tre innretningene Statfjord A, B og C kom i produksjon henholdsvis i 1979, 1982 og 1985.

Innretningene hadde en opprinnelig designlevetid på 30 år, og har alle fått samtykke til forlenget bruk.

I dagene 25. og 26. januar 2017 førte vi tilsyn med hvordan Statoil følger opp forutsetningene som ble lagt til grunn for søknadene om forlenget levetid for innretningene. Tilsynet fant sted i form av møter i Statoils lokaler på Forus.

Tilsynet påviste avvik knyttet til benzeneksponering og til brannslokkesystem for væskeutskillere til fakler.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til barriereforståelse og til støyeksponering.

Statoil har fått frist til 27. april 2017 med å redegjøre for hvordan avvikene blir vurdert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77