Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Shell - planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner

Ptil førte i perioden 23.3.2009 – 10.9.2010 tilsyn med teknisk og operasjonell robusthet knyttet til A/S Norske Shell (Shell) sin planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner.


Tilsynsaktiviteten tok utgangspunkt i den planlagte letebrønnen 6603/5-1 (Dalsnuten) og ble delt inn i to faser som var planlagt gjennomført i 2009:

 1. Tilsyn med landorganisasjonen som planla brønnen
 2. Verifikasjon på innretningen Leiv Eiriksson

Som følge av endringer i Shells planer med bruk av boreinnretningen Leiv Eiriksson ble boringen av brønn 6603/5-1 utsatt til 2010. Med bakgrunn i dette valgte vi å utsette fase 2 for å følge den videre planleggingsprosessen for brønnen.

Våren 2010 besluttet Shell å benytte innretningen Aker Barents til boring av brønn 6603/5-1 (Dalsnuten). Vi gjennomførte et nytt møte på land med Shell og Aker Drilling Operations AS (Aker Drilling) for å inkludere endringer i Shells planlegging. Ptil deltok også som observatør under risikovurderingen ”Drill Well On Paper” som Shell gjennomførte sammen med borekontraktør og entreprenørene involvert i gjennomføring av brønn 6603/5-1 (Dalsnuten).

I forbindelse med samtykkebehandlingen av boringen ble det gjennomført et møte mellom Ptil og Shell hvor Shell redegjorde for de kompenserende beredskapstiltak som selskapet har iverksatt knyttet til boring på denne lokasjonen. Verifikasjonen ble utført om bord på Aker Barents i perioden 7.-10. september 2010 under oppstartsfasen av brønnen.

Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten var forankret i en av Ptils hovedprioriteringer for 2009 som omfattet teknisk og operasjonell sikkerhet og videreføringen i 2010 ble forankret i hovedprioriteringen tekniske og operasjonelle barrierer. Bakgrunnen for prioriteringene er at barrierebrudd, enkle og multiple, er funnet å være gjennomgående årsaksfaktor ved flere hendelser. Summen av tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold er avgjørende for om barrierene fungerer og er effektive til enhver tid.

God planlegging kan ivareta disse forholdene slik at de er robuste og bidrar til en sikker og trygg operasjon. Brønn 6603/5-1 (Dalsnuten) ble valgt på bakgrunn av utfordringer knyttet til stor avstand fra land, dypt vann og usikkerheter knyttet til trykkprognoser i prospektet.

Mål
Gjennom aktiviteten ønsket vi å føre tilsyn med hvordan Shell sikrer ivaretakelse av robuste løsninger i forbindelse med planlegging og gjennomføring av boreoperasjonen på brønn 6603/5-1 (Dalsnuten).

Følgende tema var sentrale:

 • Risikovurderinger knyttet til den planlagte operasjonen - inkludert forhold som teknisk integritet, barrierer, løfteoperasjoner og beredskap
 • Styring av kompetanse og risikoforståelse hos involverte i planlegging og gjennomføring av aktiviteten
 • Styring av nødvendige ressurser (utstyr og personell)
 • Grensesnitt og kommunikasjon mellom fagdisipliner i Shell og mellom Shell og involverte leverandører av bore- og brønntjenester
 • Endringskontroll knyttet til hvordan små og store avvik fra plan håndteres
 • Ledelsens involvering

Resultat
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i henhold til de planer som var lagt og var godt tilrettelagt av Shell.

I tiden mellom tilsynsaktivitetens fase 1 (revisjon på land) og fase 2 (verifikasjon på innretningen) tok Shell i bruk et nytt styrende system og et nytt styrende dokument for planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner. Basert på observasjoner knyttet til Shells styringssystem og styrende dokumenter i fase 1, synes det nye systemet mer oversiktlig og enklere å forholde seg til for brukerne.

Vårt generelle inntrykk er at Shell har etablert de nødvendige systemene for planlegging og gjennomføring av boringen. Inntrykket er videre at selskapet vektlegger kontinuerlig forbedring underveis, og har iverksatt tiltak for å håndtere identifiserte utfordringer knyttet til brønnen.

I tilsynsaktiviteten har vi identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

 • mangelfull ivaretakelse av påseansvar knyttet til løfteoperasjoner
 • svakheter ved informasjons- og kommunikasjonssystemer
 • mangelfull dokumentering og oppfølging av avvik
 • mangelfull oppfølging og verifisering av stillingskategorier
 • mangelfull oppfølging av systematikk i bruk av risikogjennomganger og risikoregisteret under operasjon

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77