Gå til hovedinnhold

Tilsyn med samtidig drift og modifikasjon på Statfjord B

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 28.9.2009 - 28.1.2010 tilsyn med Statoil Petroleum AS. Tilsynet omfattet styring og organisering av samtidig drift og modifikasjon på Statfjord B med vekt på risikoforståelse og kompetanse. Vi identifiserte ingen avvik frå regelverkskrav.


I forkant av aktiviteten på Statfjord B (foto) ble det gjennomført to møter med Statoils landorganisasjon, 28.9.2009 og 19.1.2010.

I disse møtene fokuserte vi på følgende områder:

 • Risikoforståelse og kompetanse
 • Arbeidsmiljøforhold
 • Konstruksjon og materialvalg
 • Beredskap
 • Sikkerhetssystem
 • Drift av prosess- og støtteanlegg
 •  Drift av undervannsanleggene og feltrørledninger

Verifikasjonen offshore på Statfjord B ble begrenset til kompetansestyring og risikoforståelse.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil og Statoil har i sine granskinger klarlagt at mangelfull risiko- og barriereforståelse er blant de hyppigste bakenforliggende årsakene til alvorlige hendelser.

Faglig kompetanse og god kjennskap til systemer og utstyr er en forutsetning for å kunne styre og gjennomføre drifts-, vedlikeholds- og modifikasjonsaktiviteter på en forsvarlig måte.

Tilsynet vil også bli benyttet for vurdering av samtykkesøknad om levetidsforlengelse for Statfjord B i 2010.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere etterlevelse og forståelse av Statoils systemer for å sikre kompetanse og risikoforståelse hos ledende og operativt personell. I oppgaven inkluderte dette Statoil sin kartlegging av kompetansebehov og formidling av risikoforhold til relevant personell om bord.

Følgende problemstillinger ble belyst:

 • Hvordan brukes risikoanalyser/risikovurderinger til å identifisere og redusere risiko?
 • Hvordan formidles resultater/forutsetninger/begrensninger i organisasjonen?
 • Hvordan kartlegger Statoil hvilke forhold som er viktig for å sikre en god risikoforståelse hos egne medarbeidere og kontraktører?
 • Hvordan videreføres dette til kompetansekrav for roller/funksjoner?
 • Hvordan kartlegges eksisterende og manglende kompetanse?
 • Hvordan sikres og verifiseres læring og risikoforståelse i alle ledd?
 • Hvordan sikrer Statoil en felles forståelse av risiko og læringsoverføring på tvers i organisasjonen og hos kontraktører?
 • Hvordan brukes positive og negative erfaringer til læring og forbedring?

Resultat av tilsynet
Tilsynet ble gjennomført som planlagt, med samtaler og verifikasjoner om bord.

Aktiviteten viste at det legges vekt på risikostyring i styringssystemet til Statoil.

Krav på overordnet nivå finnes i Statoilboken, hvor en av konsernpolicyene er risikostyring. Der forplikter Statoil seg til å: ”Kommunisere og kvantifisere det totale risikobildet, herunder både oppside- og nedsidepotensial, for våre beslutningstakere”, samt å ”forstå vårt totale risikobilde og iverksette hensiktsmessige tiltak”.

Pims Web som skal være et verktøy for å synliggjøre risiko (risikobildet), ble brukt ifm planlegging på land, men vi fikk forståelse av at verktøyet i liten grad ble brukt og var lite kjent på Statfjord B.

Total Risiko Analyse (TRA) for Statfjord B er også i liten grad kjent og ble ikke benyttet til å synliggjøre risiko.

Under tilsynet påviste vi ingen avvik fra regelverkskrav, men identifiserte flere forhold med potensial for forbedringer.

Journal 2009/759

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064