Gå til hovedinnhold

Tilsyn med risikoutsatte grupper – Mongstad

Ptil førte 13.9.-15.9.2011 tilsyn med Statoil og entreprenøren Kaefer Energy sin identifisering og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper på Mongstad.


Ptil har sett på hvordan selskapenes system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper. Statoil ble vurdert i forhold til påseansvar og tilrettelegging av forhold for de aktuelle entreprenøransatte på Mongstad.

Tilsynet var rettet mot styring og oppfølging av utøvende personell innen fagene isolasjon, stillas og overflatebehandling (ISOfagene) på anlegget.

Selskapene skulle overfor Ptil demonstrere at det var etablert et fungerende styringssystem som medførte at risikoforhold for grupper av arbeidstakere var identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold var fullt ut forsvarlige i alle ledd i kontraktskjeden. Aktiviteten la spesielt vekt på oppfølging av innleide arbeidstakere.

Les også: Pålegg til Kaefer Energy etter tilsyn med risikoutsatte grupper – Mongstad

Bakgrunn
Denne tilsynsaktiviteten inngår i Ptils hovedprioriteringer for 2011: Risikoutsatte grupper.

Dette har vært en av Ptils hovedprioriteringer siden 2007. Tilsynet inngår også i et samarbeid mellom Ptil og Arbeidstilsynet vedrørende arbeidstakermedvirkning (ref varsel om tilsyn av 22.06.11)

Ptil har sett at entreprenørselskapene ofte kommer dårligere ut enn operatørselskapene med hensyn til eksponering for arbeidsmiljørisiko og med hensyn til risikostyring. Tilsyn gjennomført i løpet av de siste fire år innenfor området Risikoutsatte grupper, har derfor innbefattet entreprenørselskap, inklusive ISO-fag. ISO-entreprenørene gjennomfører arbeid med høy risiko og de har i perioder stor andel innleid arbeidskraft.

Mål
Målet med tilsynet var å vurdere selskapenes systematiske aktiviteter for å identifisere og følge opp grupper som kan være risikoutsatt i egen virksomhet samt vurdere samarbeidet mellom operatør og entreprenør i dette arbeidet. Tilsynet fokuserte spesielt på oppfølging av innleide arbeidstakere på Mongstad.

Målet for satsningen er at Ptil skal bidra til reduksjon av risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å:

Følgende tema ble vektlagt:

Resultat
Det ble identifisert totalt sju avvik i tilsynet. To av avvikene var relevante for Statoil som operatør på Mongstad.

Det ble observert to forbedringspunkter:

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77