Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektstyring av utbyggingsprosjektet for Brynhildfeltet

Petroleumstilsynet gjennomførte 27. mars 2012 tilsyn med Lundin Norway AS' styring av utbyggingsprosjektet for Brynhildfeltet, knyttet til havbunnsanlegg og rørledninger.


Brynhildfeltet bygges ut med en havbunnsinnretning med fire brønner som knyttes til Piercefeltet på britisk sokkel gjennom undervanns rørledningssystemer. Tilsynet er knyttet til vår hovedprioritering om ytre miljø, som innebærer at vi fører tilsyn med at næringen arbeider målrettet for å forebygge ulykker som kan føre til akutte utslipp.

Bakgrunn
Brynhild er Lundin Norway AS' (Lundin) første selvstendige feltutbygging på norsk sokkel. Rørledningssystemer som knytter havbunnsinnretningen til det flytende produksjonsanlegget på Piercefeltet, er av typen rør-i-rør, som innebærer at det oljeførende røret ligger inne et beskyttelsesrør.

Formål
Hensikten med tilsynet var å følge opp at Lundin iverksetter forebyggende tiltak som står i forhold til mulige konsekvenser av en ulykke med potensial for miljøskade. I tilsynet ble det fokusert på Lundins styring av prosjektleveranser, oppfølging av leverandører og styrende dokumentasjon knyttet til havbunnsanlegg og rørledningssystemer.

Resultat
Det gjennomgående inntrykket var at prosjektet blir styrt i samsvar med anerkjente styringsprinsipper for denne type utbyggingsprosjekter. Selskapet synes å ha allokert tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til prosjektet, og har knyttet til seg personell med lang erfaring både fra operatørselskap og fra leverandørindustrien.

Det ble ikke identifisert noen avvik fra regelverket, men det ble påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Organisatorisk uavhengighet ved intern gjennomgang
  • Godkjenning av prosjektets styrende dokumenter

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77