Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektering av bærende konstruksjoner - Gudrun

Ptil førte 15.10.2010 tilsyn med Statoil knyttet til prosjekteringen av bærende konstruksjoner på understellet til Gudrun-innretningen.


Detaljprosjekteringen av understell og pæler på Gudrun er nå nær ferdigstillelse. Tilsynet er gjort nær en milepæl i prosjektet for å se til at tilstrekkelig dokumentasjon forelå ved oppstart av fabrikasjonen.

Tilsynet ble gjennomført hos Aker Solutions på Fornebu.

Mål
Målet med tilsynet var å se til at prosjekteringen av de bærende konstruksjonene skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Ptil gjennomgikk på stikkprøvebasis dokumentasjon knyttet til prosjekteringen med vekt på utmattingsanalysene, bestemmelse av vekt og tyngdepunkt, samt Statoils verifikasjoner og tilsynsvirksomhet.

Resultat
Konstruksjonsanalysene er store og kompliserte. Det er i slike analyser svært mye som må gjøres riktig eller gjøres på en konservativ måte. Ptils inntrykk var at omfanget av feil var lite. Det ble heller ikke avdekket brudd på forskriftsbestemmelser.

Ptil har likevel noen forslag til forbedringspunkter knyttet til analyser av bruk av follower ved pæling, dokumentasjon av elementer i elementanalyser, bruk av koeffisienter i analysene av bølgelaster og verifikasjon av kollisjonsanalysene.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77