Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Premier Oil – Bream utbyggingsprosjekt

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 29.4.2014 tilsyn med Premier Oils styring av Bream -prosjektet i tidlig fase før Plan for utbygging og drift (PUD).


Mål
Målet med tilsyn før PUD er å følge opp at operatørens planer og beslutninger i tidlig fase av prosjektet et tilstrekkelig belyst. Videre å verifisere om operatøren har etablert og følger opp prosesser som sikrer at de valgte løsninger er vurdert i forhold til krav i regelverket, herunder krav til forsvarlig virksomhet og kontinuerlig forbedring.

PUD for Bream-utbyggingen skal etter planen leveres til myndighetene i slutten av 2014/ begynnelsen av 2015.

Resultat
Det ble identifisert observasjoner knyttet til:

  • Påse-plikt
  • Akseptkriterier for storulykkesrisiko og miljørisiko
  • Prinsipper for risikoreduksjon
  • System for styring av barrierer
  • Erfaringsoverføring
  • Topside layout
  • Passiv brannbeskyttelse

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77