Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Oseberg feltsenter

Ptil førte i perioden 25.- 28. januar 2016 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav til elektriske anlegg.


Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Statoil etterlever regelverkskrav ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Det elektriske anlegget – tekniske forhold

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkt knyttet til:

  • Testing av nødkraftsystem
  • Vedlikeholdsstyring
  • Dekkrister i komposittmateriale
  • Brannskille og tennkildekontroll

Statoil har fått frist til 17. mars 2016 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.  

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77