Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper - Kårstø

Ptil førte i perioden 6.2. - 8.2. 2012 tilsyn på Kårstø rettet mot Statoils identifisering og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper.


Ptil undersøkte i tilsynet hvordan Statoils system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper. Tilsynet var rettet mot Statoils prosessoperatører. Selskapet skulle overfor Ptil demonstrere at det var etablert et fungerende styringssystem som medførte at risikoforhold for gruppen arbeidstakere var identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold var fullt ut forsvarlig.
Arbeidstakermedvirkning var ett av temaene i tilsynet.

Tilsynet ble i sin helhet gjennomført på Kårstø.

Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten inngår i Ptils hovedprioriteringer for 2012: Risikoutsatte grupper. Dette har vært en av etatens hovedprioriteringer siden 2007. Målet for denne satsningen er at Ptil skal bidra til reduksjon av risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å:

  • følge opp at selskapene videreutvikler et helhetlig bilde av risiko for sykdom og skade for grupper av arbeidstakere, og at ny kunnskap brukes aktivt i en risikobasert tilnærming der innsats rettes mot grupper hvor behov og effekt er størst
  • bidra til å klargjøre sammenhenger mellom rammebetingelser og risiko
  • følge opp at aktørene i fellesskap videreutvikler rammebetingelser som bidrar til å sikre et høyt HMS-nivå for alle grupper.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere selskapets systematiske aktiviteter for å identifisere og følge opp grupper som kan være risikoutsatt i egen virksomhet, samt arbeidstakermedvirkning på arbeidsmiljøområdet.

Følgende tema ble vektlagt:

  • kartlegginger, tiltak og oppfølging av risikofaktorer for gruppen prosessoperatører
  • tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning 
  • opplæring i risikoforhold
  • anvendelse av HMS-kompetanse i bedriftene og BHT
  • planlegging og oppfølging av arbeidstid herunder vurderinger knyttet til bemanning og kompetanse

Resultat
Det ble identifisert to avvik i tilsynet:

  • Helhetlig risikovurdering 
  • Register over arbeidstaker som er utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier i sitt arbeidsmiljø

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77