Gå til hovedinnhold

Tilsyn med nye arbeidsprosesser innen bore- og brønnaktiviteter med bruk av IKT

Ptil førte 24.-25. januar 2012 tilsyn med Statoils oppfølging av nye arbeidsprosesser innen bore- og brønnaktiviteter med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).


Ptil skal ha oversikt over HMS-utfordringene i petroleumsvirksomheten og bidra til å skape et omforent og helhetlig bilde av risikoforhold i næringen som grunnlag for iverksetting av forebyggende tiltak. Styring av storulykkesrisiko krever forståelse av det komplekse samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Innføring av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi med medfølgende nye arbeidsprosesser skaper utfordringer som er felles for mange aktører i petroleumsvirksomheten. For å bidra til at det utvikles robuste arbeidsprosesser og til at sikkerheten forbedres igangsatte vi den nevnte tilsynsaktiviteten.

Mål
Målet for tilsynet var å undersøke hvordan Statoil sikrer at arbeidsprosessene innenfor bore- og brønnaktiviteter, og beslutningene knyttet til disse, ivaretar krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Følgende tema ble varslet og gjennomgått i tilsynsaktiviteten:

- Organisering av bore- og brønnaktiviteter for Snorre feltet

 • bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi,
 • gjennomgang av konkrete arbeidsprosesser for en boreoperasjon, herunder samhandling mellom land og hav,
 • rollen til operasjonssenteret på land - inkludert i fare- og ulykkessituasjoner,
 • integrering og involvering av fagmiljøer og entreprenører,
 • tilrettelegging for samhandling.

- Styring av endringer i forbindelse med en boreoperasjon, herunder samhandling mellom land og hav og alle involverte parter

 • kriterier for å igangsette en formell endringsprosess,
 • beslutningsunderlag,
 • synliggjøring av endring i risiko,
 • kommunikasjon og sporbarhet av endringene.

− Menneskelige faktorer ved utforming av arbeidsprosessene (samhandling land og hav)

 • analyser gjennomført ved utforming av arbeidsprosessene med hensyn til bemanning, kompetanse og kapasitet,
 • ivaretakelse av brukervennlighet på sanntidsbaserte systemer for visualisering, alarmhåndtering med mer,
 • tiltak for etablering og opprettholdelse av faglig tillit mellom land og hav, og mellom operatør og entreprenører

− Innsamling, behandling og bruk av sanntidsdata

 • ansvar/grensesnitt i forbindelse med innsamling av sanntidsdata,
 • eierskap og vedlikehold av sensorer.

− Bruk av simulering og visualisering som beslutningsstøtte

− IKT-sikkerhet

 • roller og ansvar for å ivareta IKT-sikkerhet i grensesnittet mellom land og hav,
 • kartlegginger og risikovurderinger av IKT-baserte systemer som er relevante for boring,
 • IKT-baserte boresystemer mot krav,
 • utfordringer innenfor IKT-sikkerhet.

Resultat
I tilsynsaktiviteten identifiserte Ptil tre forbedringspunkter knyttet til henholdsvis

 • Ansvar og styring knyttet til IKT-sikkerhet
 • Oppdatering av tekniske driftsdokumenter
 • Grenseflater i arbeidsprosessbeskrivelse

 


 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77