Gå til hovedinnhold

Tilsyn med North Atlantic Drilling – West Linus

Ptil har i perioden 19. - 25.5.2016 ført tilsyn med kapasitet og kompetanse innen boring, samt tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på West Linus.


Målet med tilsynet var å verifisere hvordan boreentreprenør sikrer og overvåker at selskapet har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen boring etter store endringer i personellsammensetning. Ptil ville også se hvordan North Atlantic Drilling (NAD) legger til rette for arbeidstakermedvirkning gjennom deltakelse i arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste om bord.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til funksjonstesting.

Videre ble det identifisert seks forbedringspunkt knyttet til opplæring og kompetanse, kartlegginger, verifikasjon, dokumentasjon, klassifisering og øvelsesplan.

NAD har fått frist til 19. august 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77