Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Norske Shell AS

Petroleumstilsynet gjennomførte 6.mars 2015 tilsyn med Norske Shells håndtering av avvik.


Målet med tilsynet var å følge opp kravene i styringsforskriftene §22 som blant annet innebærer at:

-        Selskapene skal systematisk arbeide for å avdekke avvik fra regelverket

-        Selskapene skal ha et system for å håndtere avvikene

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til systematikk rundt avviksbehandling.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til livbåter.

Norske Shell as har fått frist til 22.6.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

 

 

 

 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00