Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Neptune Energy – Gjøa

I perioden 15. – 25. oktober 2018 førte vi tilsyn med Neptune Energy Norge AS (Neptune) og deres styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Gjøa.


Målet med tilsynet var å verifisere at Neptunes styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning er i samsvar med regelverkets krav.
 
Vi ønsket å se nærmere på hvordan Neptune styrer risiko i forbindelse med benzeneksponering, støyeksponering og eksponering for faktorer som bidrar til økt risiko for muskel- og skjelettplager. Tilsynet omfattet også styring av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø på Gjøa.
 
Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:
  • Manglende samlet vurdering av arbeidsmiljørisiko
  • Styring av risiko knyttet til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:
  • Helserisiko ved benzeneksponering
  • Hørselskadelig støy
  • Arbeidstakermedvirkning
  • Informasjon om og opplæring i psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Neptune har fått frist til 18. februar 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77