Gå til hovedinnhold

Tilsyn med naturdatainnsamling på Oseberg A

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte sammen med Meteorologisk Institutt (Met.no) tilsyn med naturdatainnsamling på Oseberg A i tidsrommet 24.-25.3.2010. Det ble ikke påvist avvik fra regelverket.


 

Tilsynet startet med et innledende møte på Oseberg A (foto) innretningen hvor hensikten med tilsynsaktiviteten ble gjennomgått.

Vi fikk også en omvisning på innretningen som omfattet instrumentene som nyttes til naturdatainnsamling. Før avreise ble det gitt en oppsummering av tilsynsaktiviteten.

Utstyr og systemer for innsamling av naturdata, rutiner for rapportering og bruk samt vedlikeholdsrutiner ble gjennomgått i forbindelse med tilsynet.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet var at kvaliteten på innsamling av naturdata fra Oseberg A er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i virksomheten, forsyningstjenesten og også for samfunnet for øvrig som underlag til Met.no sin nasjonale værdatabase.

For å oppnå tilstrekkelig grad av nøyaktighet på målingene, er det nødvendig å kunne dokumentere at de tilgjengelige verdiene har en nøyaktighet som ligger innenfor regelverkets krav.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å gå gjennom relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata, og å vurdere den tekniske standarden på system og utstyr på Oseberg A, jamfør regelverkskrav fastsatt i rammeforskriften § 25 om krav til innsamling av naturdata, opplysningspliktforskriften § 4b) om krav til oppbevaring og kassering av data og innretningsforskriften § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med veiledninger og henvisning til NORSOK-standard N-002. Regelverkskravene omfatter også METAR (Meteorological Aerodrom Reports) observasjoner.

Resultat av tilsynet
Det ble ikke påvist avvik fra regelverket. Målekontrollen avdekket ingen avvik fra anbefalt standard NORSOK N-002 for måleresultater utover toleransegrensene mellom operatørens måleinstrumenter og kontrollinstrumentene og Met.no sine reisenormaler.

Alt utstyr for bruk til innsamling av naturdata var tilfredsstillende rengjort og i god stand. Plasseringen av vindmålerne i antennetårnet anses som beste alternativ for mest mulig fri eksponering gitt layout på innretningen.

Utstyret var underlagt gjeldende kontrollrutiner for Oseberg A. Vedlikeholdssystemet for utstyret er en del av SAP. Både program for vedlikeholdsstyring og oversikt over utført vedlikehold finnes i SAP, og er sporbart.

Vedlikeholdet utføres av det tekniske personellet om bord på Oseberg A.

Som en følge av ny forskrift fra Luftfartstilsynet 2008-01-28 nr 81 ”Forskrift om flyværtjeneste” som omfatter Oseberg A.

Dette krever en viss oppgradering av utstyr og software for å møte forskriftens krav for å kunne sende Metar. I prosjektperioden vil nytt utstyr og software bli prøvet ut parallelt med eksisterende utstyr som også inngår som en del av utstyrspakken.

I perioden hvor prosjektet prøver ut bruk av nytt og eksisterende utstyr vil en måtte regne med noen feil i rapporterte data. Prosjektet medfører også endring av gjeldende prosedyrer for bruk og vedlikehold.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Journal 2010/207
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |