Gå til hovedinnhold

Tilsyn med menneske-maskin-grensesnitt og informasjonspresentasjon - Alvheim FPSO

Ptil førte i perioden 17.-18.3.2010 tilsyn med Marathons prosjekt for forbedring av menneske-maskin-grensesnittet og informasjonpresentasjonen i kontrollrommet på Alvheim FPSO. Det ble identifisert ett avvik fra regelverkets krav til oppfølging av barrierer og ett forbedringspunkt knyttet til arbeidstakermedvirkning.


Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier:

Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket.

Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.
 

Tilsynet ble gjennomført i Marathons lokaler på Hinna i Stavanger.

Det ble spesielt lagt vekt på å føre tilsyn med Marathons arbeid for å sikre god skjermbildeutforming og verifisere alarmsystemfunksjonalitet og alarmpresentasjon på Alvheim FPSO opp mot relevante myndighetskrav og anerkjente standarder.

Gode HMI-forhold (menneske-maskin-interaksjon) vil kunne redusere sannsynligheten for menneskelige feilhandlinger i kontrollrommet.

Tilsynet ble gjennomført i form av presentasjoner, intervjuer med prosjektpersonell og gjennomgang av relevante styrende dokumenter.

I tillegg fikk vi en gjennomgang av skjermbildeutforming på Alvheim FPSO treningssimulator og en orientering om Marathons planer for simulatortrening og -opplæring.

Marathon la godt tilrette for tilsynet og involverte aktører bidro på en åpen og positiv måte.

Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynet er Ptils prioritering for 2010 om oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer for å hindre at storulykker inntreffer og får utvikle seg.

Regelverket stiller i denne sammenheng krav om at det skal finnes systemer og rutiner for å kartlegge barrierefunksjonalitet, herunder rutiner for regelmessig verifisering av barriereytelse (barrieregodhet) for å sikre at barrierene fungerer og er effektive til enhver tid.

Måten prosessinformasjon og alarmer presenteres, sammen med kontrollromsoperatørenes overvåking og styring av innretningen via operatørgrensesnittet, utgjør vesentlige barrierer som skal bidra til å hindre og begrense farer og hendelser. Oppfølging av HMI-forhold vil således inngå som et viktig element for å sikre at ovennevnte barrierer fungerer som tiltenkt og er effektive til enhver tid.

Tilsynet la særlig vekt på å følge opp Marathons arbeid med å korrigere avviket fra innretningsforskriften § 20 om menneske-maskin-grensesnitt og informasjonspresentasjon.

Dette avviket som påpekte mangler knyttet til informasjonspresentasjon på skjermbilder og grafiske brukergrensesnitt i kontrollrommet på Alvheim FPSO ble identifisert av Ptil i 2007.

Marathon har etter søknad til Ptil fått innvilget unntaksfrist til 1.4.2010 for å korrigere de avvikende forhold.

Videre har Marathon selv identifisert enkelte svakheter ved menneske-maskin-grensesnittet og informasjonspresentasjonen i kontrollrommet på Alvheim FPSO i forbindelse med gjennomganger etter fakkelhendelsene i 2009.

Hjemmelsgrunnlaget for tilsynet fremgår blant annet av styringsforskriften §1 om risikoreduksjon og §2 om barrierer, samt innretningsforskriften §20 om menneske maskingrensesnitt og informasjonspresentasjon.

Formål
Formålet med tilsynet var å få presentert og demonstrert Marathons arbeid med å møte regelverkets krav innenfor ovennevnte områder, samt følge opp tiltak etter de to fakkelhendelsene på Alvheim FPSO i januar 2009.

Det var fire hovedtema under tilsynet:

Resultat
Marathon har i samarbeid med involverte aktører (Maersk, Apply Sørco, Human Factors Solutions, Kongsberg og Petrolink) gjennomført et omfattende forbedringsarbeid knyttet til HMI, alarm- og informasjonspresentasjon i kontrollrommet på Alvheim FPSO.

Vi fikk inntrykk av at prosjektarbeidet har blitt tett fulgt opp av Marathons ledelse og at selskapet aktivt har tatt nødvendige ressursmessige grep for å møte prosjektets målsetninger om gode HMI-forhold i kontrollrommet på Alvheim FPSO.

Vår vurdering er at det utførte prosjektarbeidet er basert på regelverkets krav og anerkjente standarder for HMI, skjermbildeutforming og alarmpresentasjon.

I ”HMI Verification & Validation (V&V) Report” utført av Human Factors Solutions har det imidlertid blitt identifisert enkelte forhold som krever modifikasjonsarbeid utover avviksfristen 1.4.2010. Dette er forhold som Marathon vil ta stilling til og følge opp.

Prosjektgjennomføringen har totalt blitt langt mer omfattende enn opprinnelig antatt. Det gjenstår fremdeles en del arbeid før avviket kan sies å være korrigert.

Under tilsynet ble det identifisert ett avvik fra regelverkets krav til oppfølging av barrierer og ett forbedringspunkt knyttet til arbeidstakermedvirkning.

Marathon ga en orientering om status på aksjonene etter fakkelhendelsene i 2009. Vi har ingen kommentarer til det som ble presentert.

Avvik
Barrierestyring: Det var ikke etablert tilstrekkelige ytelseskrav og rutiner for regelmessig måling av godheten knyttet til HMI forhold i kontrollrommet.

Begrunnelse:

Forbedringspunkter
Planlegging og styring av arbeidstakermedvirkning i prosjektet:
Mangelfull planlegging og styring av arbeidstakermedvirkning i oppgraderingsprosjektet.

Begrunnelse:

Andre kommentarer
Marathon har i samarbeid med involverte aktører gjennomført et omfattende forbedringsarbeid knyttet til HMI, alarm- og informasjonspresentasjon på operatørstasjonene i kontrollrommet på Alvheim FPSO.

Etter hvert som prosjektgjennomføringen skred frem viste arbeidet seg å være langt mer omfattende enn opprinnelig antatt. Dette har ført til at prosjektet har trukket noe ut og involvert langt flere personellressurser enn opprinnelig planlagt.

Det gjenstår fremdeles en del arbeid før avviket kan sies å være korrigert.

Sentralt i prosjektgjennomføringen har vært utvikling av et alarmfilosofidokument og et dokument som beskriver overordnede prinsipper og retningslinjer for utvikling av HMI-forhold relatert til operatørstasjonene i kontrollrommet.

Disse to dokumentene har bidratt til å sikre en uniform HMI og skjermbildeutforming på tvers av de enkelte systemene i kontrollrommet. Dokumentene vil være viktige for å kunne videreføre samme HMI prinsipper i innretningens videre livsløp.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064