Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Maersk Oil Norway - boring av brønn 6406/3-9

Ptil førte 11.2.2011 tilsyn med Maersk Oil Norway (MON) i forbindelse med selskapets første boring på norsk sokkel.


Tilsynet ble gjennomført som et møte hos MON og var rettet mot selskapets planlegging av aktiviteter i forbindelse med forestående boring av letebrønn 6406/3-9 ”T-Rex” med den flyttbare innretningen Transocean Winner. Tilsynet inngikk som en del av Ptils behandling av selskapets søknad om samtykke for denne aktiviteten.

Mål
Målet med tilsynet var å undersøke selskapets etterlevelse av krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet. Ptil tok utgangspunkt i MONs søknad om samtykke til å gjennomføre boreaktiviteten, og hadde etterspurt selskapets utfyllende presentasjoner av noen sentrale elementer i tilknytning til søknaden.

Resultat
I dette tilsynet er det fokusert på styringsmessige elementer på et aggregert nivå. MON belyste i sin presentasjon i møtet våre utvalgte punkter på en god måte.

Ptil har, basert på den informasjon som framkom i tilsynet, ikke identifisert avvik fra petroleumsregelverket.

MON har etablert en kombinert HSE- og Audit plan for den kommende boreaktiviteten, slik at man kan se sammenheng med de selskapsetablerte KPIer.

Den planlagte brønnen ligger i et kjent område, og man har brukt erfaringsdatabaser for nærliggende brønner og reservoarer. Selskapet har brukt Maersk UK som peer review/QA for sine trykkprognoser.

I den operasjonelle fasen av aktiviteten vil MON bruke både egne ansatte og supplere med personell fra selskapets fagkompetanse i moderorganisasjonen.

Som en oppfølging etter Macondo-ulykken har Maersk hatt interne prosesser for å vurdere behov for endringer i egne prosedyrer, og de har identifisert 24 punkter for videre oppfølging.

I rigginntaksprosessen har man samarbeidet med de andre brukerne av riggen, Lundin, Talisman og Marathon. MON har hatt tilgang til Lundins rapport etter rigginntak, men gjør også sine egne selvstendige vurderinger og verifikasjoner. Selskapet mener at Transocean Winner har en god sikkerhetsstatistikk og -ytelse. MON har sin egen rigginntaksprosess, og de bruker da en egen mal for denne som er utviklet av konsernet. Selskapet har og tilgang på rapport fra offshore verifikasjon utført av Marathon i oktober 2010.

Ptil gjorde oppmerksom på de hendelser som har vært den senere tid med løfteoperasjoner på boredekket, spesielt knyttet til bruk av forskjellige typer løfteutstyr, herunder bailer/elevatorer.

MON vil selv overta kontraktsansvar for leverandører og underleverandører, men de vil bruke de samme selskaper som de tidligere operatørene har brukt for å sikre kontinuitet. I arbeidet med å skape en god forståelse for HMS om bord har man involvert selskapene for å frembringe en felles Risk Awareness, og de har positive erfaringer med det.

Når det gjelder beredskap så vil MON bruke OFFB som sin 2. linje beredskap. I sine presentasjoner synes MON å ha en god struktur på definering av ansvar og oppgaver. MON planlegger tre table-top øvelser og to fullskala beredskapsøvelser før de starter boreoperasjonene.

Det er vårt inntrykk at MON spiller en aktiv rolle i partssamarbeid og tar påserollen overfor Transocean alvorlig.

Avvik
Det er ikke identifisert avvik under dette tilsynet.

Forbedringspunkter
Det er ikke identifisert forbedringspunkt under dette tilsynet.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064