Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Lundin – Edvard Grieg

Vi har ført tilsyn med elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg på Edvard Grieg-feltet.


I perioden 23. mai til 1. juni 2017 førte vi tilsyn med Lundin Norway (Lundin). Tilsynet var rettet mot Lundins arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkskrav til elektriske anlegg.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med møter, samtaler, dokumentgjennomgang, verifikasjoner og funksjonstesting i anlegget på innretningen Edvard Grieg.

Tilsynet la særlig vekt på hvordan Lundin arbeider med å sikre at elektriske anlegg og de deler av selskapets styringssystem som omfatter ansvarshavende for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold, til enhver tid møter kravene i petroleumsregelverket.

Det ble under tilsynet identifisert avvik knyttet til:

 • Det elektriske anlegget og tennkildekontroll – tekniske forhold
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Rom for høyspenningsinstallasjoner
 • Nødkraftsystemer
 • Melding av fare- og ulykkessituasjoner

Det ble videre identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Installasjon i det elektriske anlegget
 • Barrierestyring
 • Oversikt overbroinger og utkopling av sikkerhetssystemer – knivlogg/laskelogg
 • Avviksbehandling
 • Rutiner og kontrollsystem elektrisk forsyningsanlegg
 • Midlertidig utstyr

Vi har bedt Lundin innen 16. august 2017 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og om en vurdering av forbedringspunktene.