Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til/fra og på Brage

Ptil førte i perioden 8.10 og 18.10 – 21.10.2010 tilsyn med Statoil Petroleum AS’s (Statoil) logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til/fra og på Brage.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av møte med driftsorganisasjonen i Statoil og personell offshore på Brage med påfølgende verifikasjoner og intervjuer.

Bakgrunn
Aktiviteten fokuserte på risiko ved logistikk og materialhåndtering, herunder løfteoperasjoner, samt problemområdene som fremkom i Ptils rapport "årsakssammenhenger til hendelser med offshorekraner" (lenke)

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Statoil innehar nødvendig kompetanse og bruker de nødvendige ressurser for å sikre at kran og løfteoperasjoner utføres forsvarlig. Videre var det et mål å verifisere samsvar med regelverket med hensyn til styrende dokumenter og etterlevelse av denne innen logistikk, materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner. 

Resultat
Tilsynsaktiviteten avdekket avvik fra krav i regelverk knyttet til:

  • Utforming og tilrettelegging for effektiv og forsvarlig materialhåndtering
  • Siktforhold for kranfører
  • Teknisk tilstand for offshorekranene
  • System for avviksbehandling
  • System for å sikre kompetanse

Flere av de observerte avvikene har tidligere blitt rapportert etter tre andre tilsyn med logistikk og materialhåndtering på andre Statoil-innretninger i 2010.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til enkelte mangler med annet teknisk utstyr og etterlevelsen av systemet for oversikt og kontroll med midlertidige løfteinnretninger.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064