Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk og arbeidsmiljø på Draugen

Ptil har ført tilsyn med AS Norske Shell (Shell) sin styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold innenfor logistikk og arbeidsmiljø på Draugen.


Målet for aktiviteten var å vurdere Shell sin kompetanse og ressurser for å sikre selskapets styring og ledelse innenfor logistikk og arbeidsmiljø på Draugen. Videre var det et mål å vurdere om styringen var i samsvar med regelverket med hensyn til styrende dokumentasjon og etterlevelse innenfor fagområdene.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Personløfter
  • Register over eksponerte arbeidstakere

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Styringssystem for oppfølging etter periodisk kontroll av kraner og løfteutstyr
  • Styring av inspeksjon og vedlikehold av offshorekraner
  • Materialhåndtering
  • Opplæring
  • Oversikt over risikoutsatte grupper
  • Planer for kartlegging og verifikasjon innen kjemikalier

Shell har fått frist til 10. juni med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95