Gå til hovedinnhold

Tilsyn med landanleggene – reduksjon av risiko for storulykke

Ptil har i løpet av 2015 ført tilsyn med hvordan landanleggene og Gassco ivaretar kravene i forskriftene når det gjelder å redusere sannsynlighet for en storulykke.


Målet med oppgaven var å verifisere at landanleggene ivaretar kravene i forskriftene når det gjelder å redusere sannsynlighet for en storulykke. Vi undersøkte spesielt arbeidsprosessene som skal resultere i risikoreduksjon, kontinuerlig forbedring og systematikk i registrering av avvik. Dette inkluderer hvordan prosessene styres og hvordan organisasjonen som helhet er engasjert i arbeidet.

Resultat
Hvert landanlegg og Gassco har mottatt en rapport som oppsummerer tilsynsaktiviteten etter de enkelte tilsynene.  Vi erfarte forskjeller mellom anleggene på flere områder, men samtlige anlegg ga uttrykk for et mål om å arbeide så systematisk som mulig for å redusere risiko. 

Det har de siste månedene vært hendelser på landanleggene som bekrefter at risikoreduksjon krever en fortsatt kontinuerlig innsats. Med den erfaringen som landanleggene har burde flere typer hendelser være mulige å unngå. Det vil kreve at forbedringsarbeidet intensiveres ytterligere. 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 51 87 35 12