Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Kollsnes prosjekter - påseplikt og oppfølging av leverandørkjeden

Ptil gjennomførte i perioden 7.4.2010 til 27.9.2010 tilsynsaktiviteter mot Gassco som operatør for Kollsnes prosjekter (KOP). Tilsynet var delt opp i flere oppgaver mot påseplikten og oppfølging av leverandørkjeden.


Tilsynsoppgavene var blant annet rettet Gassco sin påseplikt som operatør, Statoil som TSP (Technical Service Provider) og ansvar for gjennomføring av KOP, og Aker Solutions (EPC kontraktor: Prosjektering, anskaffelse og bygging) med prosjekteringskontor på Fornebu og byggeplass for moduler på Stord.

Tilsynet ble gjennomført i tre etapper.

  1. Oppstartsmøte med Gassco, presentasjon av prosjektet, gjeldende dokument for oppdrag til Statoil som prosjektansvarlig, inspeksjon og testplan (ITP) med planlagte aktiviteter og gjennomførte verifikasjoner og resultat av disse.
  2. Gjennomgang med Statoil og Aker Solutions ved Statoil sitt prosjektkontor hos EPC kontraktor Aker Solutions på Fornebu. Presentasjon av anskaffelser for prosjektet, oppfølgingsplan med verifikasjoner og resultat av disse. Intervjuer av nøkkelpersoner i Statoil sin KOP organisasjon og Aker Solutions. Presentasjon av Aker Solutions sitt arbeidsomfang, oppfølgingsaktiviteter og resultat av verifikasjoner utført mot underleverandører.
  3. Verifikasjon på byggeplass for moduler, Aker Solutions Stord. Gjennomgang av arbeidsomfanget på Stord, ITP med verifikasjon av aktiviteter i planen samt datasystem for dokumentkontroll og sporbarhet. Intervju med Statoil sin byggeplassleder, Aker sin byggeleder og nøkkelpersoner i fabrikasjon, mottaks- og kvalitetskontroll. Stikkprøver ble utført i fabrikasjonshall av sveis og bolter/flenstrekking og sjekket mot logg i datasystem.

Bakgrunn
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene innen petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innen helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også bidrar til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Tilsynet er hjemlet i midlertidig forskrift § 4. andre ledd: ”Den som eier eller driver petroleumsanlegg eller rørledningssystemer som nevnt i første ledd skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som gitt i sikkerhets- og arbeidsmiljølovgivningen”.

Kvalitetsavvik har forekommet i bransjen i senere tid på leveranser av for eksempel

  • rørdeler
  • store ventiler
  • lekkasjer som følge av mangelfulle flenskoblinger

Dette viser at operatørselskaper og næringen har utfordringer med mangelfull kvalitetsoppfølging.

Mål
Målet med tilsynsaktivitetene var å se til at KOP blir gjennomført i henhold til regelverket og få innblikk i hvordan påseplikten utføres av Gassco som operatør og formelt ansvarlig for utbyggingen på vegne av eierne. Videre se til hvordan påseplikten følges opp i leveringskjeden med Statoil som TSP og Aker Solutions som totalleverandør for prosjektering, anskaffelse og bygging.

Resultat
Generelt er vårt inntrykk at Gassco har etablert og implementert et styringssystem som legger til rette for at det i KOP utføres oppfølging av leverandørkjeden med erfaringsoverføring mellom partene i prosjektet.

Det er ikke identifisert avvik under tilsynet, men vi har avdekket to områder med potensial for forbedring som er oppfølging av grossistleddet og oppfølging av sveisefeil (hos Aker Solutions).
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77