Gå til hovedinnhold

Tilsyn med KCAD og Equinor – Askeladden

I perioden 3.-9. september 2018 førte vi tilsyn med KCAD og Equinor sin styring av logistikk og boreoperasjoner med Askeladden på Gullfaksfeltet.


Tilsynet var en oppfølging av vedtak om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen Askeladden, datert 25.10.2017, samt samtykke til å ta i bruk Askeladden datert 25.10.17. I dette ligger å verifisere at operasjonene med Askeladden har robust og kompetent beredskap for å håndtere brønnkontrollhendelser.

Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan Equinor ivaretok sitt påseansvar overfor KCAD sin styring og ledelse av operasjonene, inklusive materialhåndtering. Dette omfattet at planlegging og utførelse av at løfteoperasjoner var i henhold til krav, samt oppfølging av vedlikehold av løfteutstyr, slik at dette bidro til å redusere sannsynligheten for ulykker og skader i forbindelse med materialhåndtering. Tilsynet søkte å verifisere at Equinor, sammen med KCAD og brønnserviceselskap om bord på Askeladden, etterlevde regelverkskrav til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore-, komplettering- og brønnoperasjoner.

Resultat
Det ble identifisert tre avvik innenfor følgende områder:

  • Utestående korrigering av tidligere observasjoner på Askeladden og Askepott
  • Mangelfull kjennskap til prosedyrer
  • Tekniske forhold i slambehandlingsanlegget og ventilering av oljedamp

Det ble videre identifisert syv forbedringspunkter knyttet til:

  • Arbeidstakermedvirkning
  • Klargjøring av roller og oppfølging av kompetanse
  • Overføring av informasjon
  • Styringssystem for sikker bruk av løfteutstyr
  • Roller og ansvar for løfteoperasjoner
  • Utforming og tilrettelegging for sikre løfteoperasjon
  • Tilrettelegging av arbeid

KCAD og Equinor har fått frist til 1. januar 2019 med å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77