Gå til hovedinnhold

Tilsyn med implementering og bruk av nytt prosessbasert styringssystem – Maersk

Ptil har ført tilsyn med Maersk Drilling Norge AS (Maersk) sin implementering og bruk av det nye elektroniske og prosessbaserte styringssystemet SIRIUS. Tilsynet påviste ett avvik i forhold til kravene i regelverket.


Ptil innledet 13.11.2009 et tilsyn rettet mot Maersk Drilling Norge AS (Maersk) sin implementering og bruk av det nye elektroniske og prosessbaserte styringssystemet SIRIUS. Tilsynsaktiviteten ble fulgt opp med en verifikasjon om bord på innretningen Mærsk Innovator den 22.–23.3.2010.

13.11.2009 ble et heldags oppstartmøte med ledelsen i land gjennomført. Her gikk representanter for Maersk gjennom forpliktelser og ansvar i forbindelse med systemskiftet. Styringssystemets funksjoner og oppgaver i planlegging, gjennomføring og oppfølging av sikkerhetskritiske aktiviteter ble presentert. Videre ble rolleansvar, opplæring og kompetansekrav gjennomgått.

På innretningen Mærsk Innovator ble status for implementering og bruk av styringssystemet SIRIUS verifisert gjennom intervjuer, gjennomgang av utvalgte prosedyrer og befaring om bord. Det ble særlig lagt vekt på forhold knyttet til boring, kjemikaliestyring og beredskap. Det ble også gjennomført et møte med vernetjenesten.

Tilsynsaktiviteten ble godt tilrettelagt av Maersk.

Bakgrunn
Mærsk Innovator er en oppjekkbar boreinnretning som er i aktivitet for ConocoPhillips på Ekofisk. Innretningen ble tildelt samsvarsuttalelse (SUT) i 2003.

Maersk innførte det prosessbaserte styringssystem SIRIUS medio mars 2010 på alle sine innretninger i Norge. Omlegging av styringssystemet vil også være introdusert og implementert i Maersks totale petroleumsvirksomhet i løpet av våren.

Mål
Målet for tilsynsaktiviteten var å verifisere hvordan Maersk sikrer forsvarlig styring og drift i overgangsfasen mellom gammelt og nytt styringssystem, med særlig vekt på sikkerhetskritiske aktiviteter på sokkelen.

Resultat
Hovedinntrykket er at Maersks implementering og bruk av styringssystemet SIRIUS ivaretar regelverkets krav for petroleumsvirksomhet. Det er imidlertid vårt inntrykk at noen justeringer og forbedringer vil kunne gjøre styringssystemet sikrere og enklere å bruke.

Flere av de utfordringer som ble presentert i oppstartsmøtet i november 2009 var bearbeidet og hadde fått mer brukervennlige løsninger ved verifikasjonen på Mærsk Innovator i mars 2010.

Under verifikasjonen ble ett avvik og to forbedringspunkter identifisert.

Avvik

Stoffkartotek: Stoffkartotek i papirformat for kjemiske stoffer på innretningen var ikke oppdatert.
Begrunnelse:
Ved dokumentgjennomgang og intervju ble det observert at et stort antall sikkerhetsdatablader i papirformat relatert til kjemiske stoffer var fra før år 2005, og at det manglet gode rutiner som sikrer at siste tilgjengelige versjon av sikkerhetsdatabladene foreligger både elektronisk og i papirformat.

Forbedringspunkt

Samordning mellom SIRIUS og andre systemer: Forbedringspotensiale ved bruk av SIRIUS sammen med regelverk/standarder og interne styringssystem.
Begrunnelse:
I intervju fremkom det at:

a) Systemet brukes off-line med regulære oppdateringer ca. hver 14 dag.

De vurderinger som ligger til grunn for off-line/on-line basering ble diskutert. Kun ledende personell har tilgang til internett med f. eks. koblinger til regelverk og industristandarder for måling av samsvar (compliance). Dette gjør systemet mindre fleksibelt for mange medarbeidere som ikke umiddelbart kan søke etter kravreferanser, men må gå via linjeledelse.

b) SIRIUS mangler kompabilitet, dvs. at det ikke er harmonisert og linket mot andre interne styringssystem, som for eksempel vedlikeholds- og personaldatasystem (SAP). Dette fører til at brukere må gå inn og ut av de forskjellige styringssystemer for å finne relevant informasjon.

Kommunikasjon av endring: Det var uklar praksis for kommunikasjon av endring.
Begrunnelse:
Under verifikasjonen kom det frem at flere var usikre på hvordan praksis relatert til innmelding av endringer virket og hvem som mottok tilbakemelding. Likeledes var det usikkerhet om utføring av avviksbehandling og hvem som var prosesseiere i systemet.

Andre kommentarer

Tilsynsteamet gjennomførte i forbindelse med verifikasjonen en skriftlig spørreundersøkelse som ble utfylt av 19 medarbeidere angående opplæring, kjennskap og bruk av det nye styringssystemet og behov for ytterligere opplæring. Resultatet var svært positivt. Brukerne hadde tillit til SIRIUS og så fordeler med et prosessbasert styringssystem. Flertallet mente at de mestret systemets funksjoner og bruk på et tilstrekkelig nivå. Ingen av de spurte mente at de hadde behov for repetisjon av opplæringen.

Vi registrerte også positive holdninger blant de ansatte med hensyn til implementering og bruk av styringssystemet SIRIUS.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064