Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Idemitsu Petroleum Norge – brønn 35/7-1 S

Ptil førte i perioden 22.3.-31.3.2011 tilsyn med Idemitsu Petroleum Norge (IPN) knyttet til planlegging og gjennomføring av aktiviteter i forbindelse med forestående boring av letebrønn 35/7-1 S med den flyttbare innretningen Aker Barents.IPN har benyttet borekonsulentselskap for gjennomføring av leteboringsprosjektet og har leid inn den flyttbare boreinnretningen Aker Barents i tillegg til leverandører av 3. parts tjenester i forbindelse med boreoperasjoner på norsk sokkel. IPN overtar og inngår kontraktene for innretningen når de starter opp egne operasjoner i brønn 35/7-1 S.

Brønn 35/7-1 er klassifisert i kategori som en høy temperatur-brønn som følge av at reservoartemperaturen overstiger 150 °C. Dette innebærer at det anvendes prosedyrer for høy temperatur og høyt trykk (HTHT) under gjennomføring av operasjonen.

Bakgrunn
35/7-1 S er selskapets første egenopererte letebrønn på norsk sokkel.

Ptil prioriterer å føre tilsyn med nye aktører og deres første boreoperasjon på norsk sokkel med målsetning om å vurdere aktørenes styring av HMS i forhold til organisasjon og styringssystem, samt teknisk og operasjonell kapasitet og kompetanse.

Mål
Målet med tilsynet var å undersøke selskapets etterlevelse av krav knyttet til styring av helse,
miljø og sikkerhet i forberedelsene til oppstart av boreoperasjonen med Aker Barents.

Resultat
Det er Ptils hovedinntrykk at IPN har støttet seg på de ressurser som inngår i borekonsulentselskapets organisasjon, men at IPN i tilstrekkelig grad har hatt den styringsmessige rolle som selskapet bør ha i henhold til regelverkets krav til operatørens påseplikt.

Ansvaret for å påse at regelverket etterleves vil være selskapets overordnede plikt ved gjennomføringen av petroleumsvirksomhet. I forbindelse med tilsynsaktiviteten ble det påvist tre avvik og flere forbedringspunkter knyttet til selskapets styring av og forberedelser til gjennomføring av boreoperasjonen med Aker Barents.

De påviste observasjonene gjelder IPNs kvalitetssikring og risikovurdering av egne aktiviteter samt IPNs ivaretakelse av påseplikten overfor entreprenørselskap og leverandørselskap.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77