Gå til hovedinnhold

Tilsyn med helidekk og helikopteroperasjoner i Ekofiskområdet

Ptil har med bistand fra Luftfartstilsynet gjennomført tilsyn med helidekk og helikopteroperasjoner på tre innretninger i Ekofiskområdet.


Med bistand fra LT gjennomførte Ptil i tiden 15.-18.9.2014 tilsyn med helikopterdekk og helikopteroperasjoner på innretningene Eldfisk 2/7-B, Embla 2/7-B og Eldfisk 2/7S. ConocoPhillips er operatør for disse innretningene.

Innretningsforskriften § 70 krever at helikopterdekk skal utformes og utstyres slik at de oppfyller kravene i Luftfartstilsynets forskrift om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs.

Når det gjelder sikkerhetsmessige forhold knyttet til helikopterdekk og helikopteroperasjoner ved innretningene, benytter Ptil seg av fagkompetanse i Luftfartstilsynet (LT). Det er inngått avtale mellom Ptil og LT om slik bistand.

Hensikten med tilsynet var å bidra til å forebygge luftfartsuhell som har sammenheng med helikopterdekket eller operasjonen av dette.

LTs observasjoner er nedfelt i tre rapporter, én for hver innretning.

På vegne av Ptil vil LT følge opp hvordan ConocoPhillips håndterer de observerte forholdene.


 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77