Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gassco – fjerning av B11-innretningen

Petroleumstilsynet gjennomførte 14.3-27.3 2015 tilsyn med Gassco og fjerning av B11-innretningen.


Fjerning og disponering av innretninger er et stadig mer aktuelt tema etter som flere av innretningene på norsk sokkel beveger seg mot slutten av levetiden. Fjerning og disponering av slike innretninger medfører spesielle utfordringer knyttet til både materialhåndtering, sikkerhet, og arbeidsmiljø for arbeidstakerne.

Målet med tilsynet var å verifisere at Gassco har etablert et fungerende styringssystem for å sikre at materialhåndtering, arbeidsmiljø og personalsikkerhet er forsvarlig under fjerningsarbeidet for B11.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Løfteutstyr og løfteinnretninger
  • Stillas

Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Støy
  • Språk

Gassco AS har fått frist til 30.6.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.
 
 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00