Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gassco AS – Kårstø

Petroleumstilsynet gjennomførte 13.10.15 tilsyn med Gassco AS og TSP Statoil (Technical service provider) med pågående forbedringstiltak på Kårstø.


Målet for dette tilsynet var å verifisere at regelverkskrav med relevans for det pågående forbedringsarbeidet ble fulgt.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til undersøkelse av årsak til korrosjon.

Gassco AS har fått frist til 26. november 2015 for å redegjøre for hvordan forbedringspunktet blir håndtert.

Kårstø prosesseringsanlegg ble åpnet i 1985 for mottak av gass fra den nordlige Nordsjøen. Senere ble anlegget utvidet og modifisert flere ganger. På grunn av generell aldring og for mottak av tyngre kondensat fra Gudrun, har det i perioden 2012-2014 pågått et prosjekt om oppgradering av mottaksanlegget på Kårstø.

Det har også vært nødvendig å utbedre T300-gassrørsystem med ventiler i stabilisatorene for nedstrømskondensat på grunn av innvendig korrosjon. Dette har blitt overvåket i flere år.

I 2014 ble det gjennomført levetidsvurderinger av T300-systemet, hvor en konkluderte med at utbedring er nødvendig.  Det er nå satt i gang et eget prosjekt av TSP Statoil på oppdrag fra Gassco AS.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064