Gå til hovedinnhold

Tilsyn med forbedringsaktiviteter i Statoil

Petroleumstilsynet (Ptil) har i perioden 2012 - 2015 ført tilsyn med forbedringsaktiviteter i Statoil. Tilsynsaktiviteten er knyttet til vår hovedprioritering om ledelsesansvar og har vært rettet mot Statoil Utvikling og produksjon Norge (UPN). Tilsynsaktiviteten har også inkludert andre deler av selskapet som har betydning for måten UPN jobber på.


Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Statoils oppfølging av endringsprogrammer og forbedringsaktiviteter ble gjennomført i henhold til myndighetenes krav. Videre var målet å se til at Statoil gjennomførte aktivitetene slik at helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko ble identifisert og fulgt opp, og at mulige HMS-forbedringer ble identifisert og realisert.

Tilsynsaktiviteten har vært rettet mot Statoil sin egen oppfølging av selskapet sine endringsprogrammer og forbedringsaktiviteter, inkludert risikostyring og arbeidstakermedvirkning.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik i dette tilsynet.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til kontinuerlig forbedring.

I rapporten har vi beskrevet flere forhold, og vi har bedt om Statoils vurdering av disse forholdene. Vi ønsker særlig tilbakemelding om følgende:

  • Selskapets vurdering av bruken av revisjoner og verifikasjoner i forbindelse med de gjennomførte endringsprogrammene og forbedringsaktivitetene
  • Selskapets vurdering av nåsituasjonen opp mot de forbedringsområdene som ble etablert i forbindelse med programmet for HMS Kultur og Læring

Statoil har fått frist til 15.april 2016 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt og nevnte forhold vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77