Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Faroe – Oselvar og Trym

Vi har ført tilsyn med Faroe Petroleum Norge og deres styring av integritet for rørledning og havbunnsanlegg på feltene Oselvar og Trym.


Ptil førte den 22. mars 2018 tilsyn med styring av integritet for rørledninger og havbunnsanlegg på feltene Oselvar og Trym, hvor Faroe Petroleum Norge (Faroe) er operatør.

Bakgrunn
Faroe overtok i desember 2016 som operatør for feltene Oselvar og Trym.

Oselvar stenger ned produksjonen fra april 2018. Det gjennomføres vurderinger for muligheter til gjenopptak av produksjonen fra feltet på et senere tidspunkt.

Deler av infrastrukturen overdras til Oda og benyttes for tilknytning av dette feltet til Ula. Trym planlegger med midlertidig produksjonsopphør i tredje kvartal 2019, dette som følge av oppgraderingen av Tyrafeltet på dansk sokkel. Produksjonen planlegges gjenopptatt i løpet av 2022.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å få en oversikt over styringen med integriteten for rørledninger og havbunnsanlegg som Faroe har ansvar for.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt.

***

Oselvar
Oselvarfeltet ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 21 kilometer sørvest for Ula. Vanndybden i området er 70 meter. Oselvar ble påvist i 1991, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2009. Utbyggingskonseptet er en bunnramme med tre horisontale produksjonsbrønner koblet til Ula. Produksjonen startet i 2012.

Rettighetshaverne har levert en avslutningsplan til myndighetene. Produksjonen  på Oselvar vil opphøre i 2018.

Trym
Trymfeltet ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, tre kilometer fra grensen til dansk sektor. Vanndybden i området er 65 meter. Trym ble påvist i 1990, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2010. Feltet er bygd ut med en bunnramme med to horisontale produksjonsbrønner knyttet til Harald-innretningen på dansk sektor. Produksjonen startet i 2011.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77