Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fabrikasjon av rørledningen for Oselvarfeltet

Ptil førte 17. august og 9. - 10. november 2010 tilsyn med DONG E&P Norge AS (Dong) og fabrikasjon av rørledningen for Oselvarfeltet. Tilsynet omfattet også Technip Norge AS som ansvarlig for prosjektering av rørledningen og Evanton Spoolbase, Storbritannia som ansvarlig for sammenstilling av rørledningen.


Tilsynet ble gjennomført med møte hos Dong, samt verifikasjoner og intervjuer ved Evanton Spoolbase. Intervju med IKM Ocean Design AS sin prosjektleder ble gjennomført den 24.11.2010.

Bakgrunn
Oselvarfeltet ligger i sørlig del av Nordsjøen, 21 kilometer sørvest for Ula. Feltet er under utbygging. Planlagt produksjonsstart er i slutten av 2011.

Oselvarrørledningen, av rør-i-rør type, knytter havbunnsinnretningen til Ulafeltet. Dong har inngått en EPCI-kontrakt med Technip Norge AS for rørledningen.

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innenfor helse, miljø og sikkerhet slik at risikoen for storulykker, uønskede hendelser og arbeidsrelaterte skader og sykdom blir redusert.

Ptil skal følge opp næringens arbeid med å forebygge uønskede hendelser som kan medføre akutte utslipp.

Mål
Målsettingen med tilsynet var å vurdere hvordan Dong sikrer at fabrikasjon av rørledning blir gjort i henhold til krav i helse-, miljø- og sikkerhetsregelverket og anerkjente standarder, samt verifisere operatørens etterlevelse av egne krav for kvalifisering, fremstilling og forberedelse for drift.

Ptil ønsket også å følge opp utfordringer identifisert i forbindelse med behandling av Plan for utbygging og drift (PUD), samt å følge opp Dong sin etterlevelse av påseplikten og styring av leverandører til prosjektet.

Resultat
Det generelle inntrykket er at prosjektet styres godt. Ansvarsforhold og rapporteringsrutiner partene imellom oppfattes som vel etablerte. Prosjektgjennomføringen og fremdriften for leveransene er i hovedsak i henhold til plan. Forberedelser til driftsfasen er igangsatt og en tilhørende aktivitetsplan etablert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77