Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ExxonMobil – barrierestyring

Vi har ført tilsyn med barrierestyring i drift på Ringhorne.


Ringhorne opereres av ExxonMobil, og er en del av Balderfeltet, som ligger i den sentrale delen av Nordsjøen. Ringhorne er bygget ut med en kombinert bolig-, bore- og brønnhodeinnretning. Produksjonen startet i 2003.

I perioden 16. mai til 1. juni 2017 førte vi tilsyn med Ringhorne. I tilsynet så vi på hvordan ExxonMobil ivaretar og sikrer etterlevelse av krav til barrierer og barrierestyring innenfor fagdisiplinene instrumenterte sikkerhetssystemer, IKT-sikring, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet.

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan operatøren sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav til barrierestyring ved drift og vedlikehold av Ringhorne.

Resultat
Tilsynet påviste tre avvik fra regelverket. Dette gjaldt oppfølging av ytelseskrav, ytelseskrav og gjennomføringer i brannskiller. Vi fant i tillegg fire forbedringspunkt. Disse omfattet automatisk brannvannsutløsning ved bekreftet gassdeteksjon, passiv brannbeskyttelse, gassdeteksjon og responstid på PSD- (process shutdown) funksjoner.

Vi har bedt ExxonMobil svare på hvordan avvikene vil bli håndtert. Svarfristen er satt til 31. august 2017.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77