Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ExxonMobil – Balder FPU

Petroleumstilsynet gjennomførte 10.-28. april tilsyn med produksjonsskipet Balder FPU.


Målet med tilsynet var å vurdere hvordan ExxonMobil ivaretar og sikrer etterlevelse av krav til barrierer og barrierestyring innen fagområdene teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og fleksible stigerør.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • System for barrierestyring
  • Sikring av ventiler
  • Akseptkriterier og risikoanalyse

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Dreneringssystemet på connectordekket
  • Vedlikeholdssystemet
  • Nødavstengningssystemet
  • Passiv brannbeskyttelse av gassutslippsystemet
  • Brannvann
  • Dokumentasjon

ExxonMobil har fått frist til 30.6.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064