Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Engie – Gjøa

Vi har ført tilsyn med Engie E&P Norge (Engie) rettet mot selskapets arbeid for å sikre Gjøa-innretningen mot bølger i dekk.


Det har, siden år 2000, vært to hendelser på norsk sokkel med horisontale bølgeslag på
overbygget av halvt nedsenkbare innretninger. Videre har vi fått rapportert tilsammen 27
hendelser der bølger har slått opp i undersiden av dekket på halvt nedsenkbare innretninger og strekkstaginnretninger.

Mål 

Vi ønsket med dette tilsynet å få et overblikk over Engies styring av Gjøa og spesielt forholdene rundt faren for bølgelaster på overbygget og konsekvensene av slike laster.

Formålet var å få en status på Engies egen oppfølging for å sikre Gjøa-innretningen mot bølger i dekk. Vi ønsket også å få innsikt i Engies rutiner og kriterier dersom tiltak er nødvendige for å sikre innretningene i visse sjøtilstander.

Målet er å bevisstgjøre problematikken om airgap, og at vi får et innblikk i om nødvendige tiltak er iverksatt og at innretningene er robuste mot hendelser med bølgeslag.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.
Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til analyse forutsetninger og samsvaret med dagens viten om tilstand. 

Engie har fått frist til 20. januar 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77