Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro- sikkerhetssystemer og vedlikeholdsstyring på Rowan Stavanger

Ptil gjennomførte tilsyn 27.4 og 28.4.2011 hvor forhold knyttet til elektro- sikkerhetssystemer og vedlikeholdsstyring var tema for oppfølging om bord på innretningen Rowan Stavanger.


Bakgrunn
Ptils aktivitet ble utført som en del av saksbehandlingen av selskapets søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for Rowan Stavanger som boliginnretning. Innretningen skal i første omgang benyttes som boliginnretning på Yme feltet, men kan senere være aktuell for boreaktivitet på norsk sokkel.

Mål
Målet for tilsynsaktiviteten var å verifisere tekniske og styringsmessige forhold på innretningen innen de aktuelle fagområdene.

Resultat
Innen elektro- og sikkerhetssystemer ble det registrert at intern opplæring ikke var gjennomført i henhold til kravene. Når det gjelder sikkerhetsstyring generelt var dokumentasjonen ikke oppdatert og tilrettelagt for operasjonsfasen, men utarbeidet for å ivareta kravene under design og byggefasen.

Innen vedlikeholdsstyring ble tilsynet utført i form av verifikasjoner og stikkprøvekontroller på innretningen, samt gjennomgang av selskapets styrende dokumenter og prosedyrer i tillegg til samtaler med involvert personell. Det ble gjennomført verifikasjoner av sikkerhetskritisk utstyr og deler av vedlikeholdsstyringssystemet. Forhold knyttet til opplæring i selskapets vedlikeholdsstyringssystem, STAR, ble også gjennomgått i tillegg til historikk på idriftsatt utstyr. Boreutstyret om bord var ikke gjenstand for verifikasjoner i dette tilsynet.

Vi fikk opplyst at antall fysiske tags var ca. 23.000 hvorav ca. 5000 var sikkerhetskritisk utstyr. Kritikalitetsvurdering var foretatt på ca. 50 prosent av utstyret. Dette vil være sluttført før oppstart på sokkelen.

Tilsynet avdekket noen nye avvik og generelle kommentarer, men det generelle inntrykket innen fagområdet vedlikeholdsstyring var positivt sett i lys av forrige aktivitet på Rowan Gorilla IV, utført i 2009. Våre funn var knyttet til mangler innen merking av utstyr, interne prosedyrer som ikke følges innen avviksbehandling og rapportering, manglende sertifikater, feil testintervall på sikkerhetskritiske ventiler og opplæring.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064