Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektro, instrumentering og teknisk sikkerhet - Gudrun

Ptil førte i perioden 8.-9.5 og 14.-16.5.2012 tilsyn med Statoils etterlevelse av regelverkskrav ved prosjektering og bygging av brønnhodemodul og prosessmodul til Gudruninnretningen.


Tilsynet ble gjennomført med møter i Aibels lokaler i Asker 8.-9.5.2012 med påfølgende revisjon på byggeplass i Thailand i perioden 14.-16.5.2012.

Tilsynet omfattet fagområdene elektro, instrumentering og teknisk sikkerhet.

Bakgrunn
Gudrunfeltet ligger cirka 50 kilometer nord for feltene Sleipner Øst og Sleipner Vest. Havdypet er omkring 110 meter. Gudrun blir bygd ut med en innretning med stålunderstell og førstetrinns prosessering. Den skal knyttes til Sleipner A gjennom to rørledninger, en for olje og en for rikgass.

Barrierer er en av Ptils fire hovedprioriteringer. Erfaring viser at aktørene i varierende grad har implementert regelverkets krav til barrierer.

Aktørenes arbeid med å etablere krav til barrierer og barrierestyring i designfasen legger viktige premisser for å kunne ivareta dette gjennom innretningens levetid.

Mål
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Formålet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan Statoil sikrer etterlevelse av krav til etablering og implementering av tekniske og operasjonelle barrierer i utbyggingsprosjektet.

Det ble lagt spesiell vekt på hvordan Statoil i samarbeid med Aibel sikrer bedre forståelse av:

  • Samspillet mellom operatør, utbyggingsprosjekt, leverandører og driftsforberedelser
  • Sammenhengen mellom den kvantitative risikoanalysen, dimensjonerende ulykkeslaster, sikkerhetsstrategier og barriereelementenes tilstand og ytelse i et livsløpsperspektiv

Resultat
Det ble påvist to avvik knyttet til system for elektrisk kraftforsyning og til etablering av ytelseskrav til barrierer.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter innen flammedeteksjon og til kommandostrukturen i nødavstengningssystemet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77