Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektriske anlegg på Kårstø

Ptil har ført tilsyn med Gassco med hensyn til elektriske anlegg og storulykkesrisiko på Kårstøanlegget.


Kårstø ligger i Tysvær i Rogaland og er et prosessanlegg for gass og kondensat. Anlegget mottar gass gjennom rørledninger fra Nordsjøen og Norskehavet. Etter at våtgassproduktene er skilt ut, sendes tørrgassen gjennom rørledninger til Tyskland, mens våtgassproduktene fraktes fra anlegget med skip.

Ptil førte i dagene 8.–10.11.2016 tilsyn med storulykkesrisiko og elektriske anlegg på Kårstø, hvor Gassco AS (Gassco) er operatør og Statoil ASA er teknisk tjenesteyter (TSP). Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan det arbeides med å sikre at regelverkskrav til elektriske anlegg blir etterlevd.

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

 • Lysbuer i elektrisk utstyr
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Vern mot antennelse og spredning av brann
 • Nødbelysning
 • Vedlikehold av eksplosjonssikkert utstyr
 • Melding av fare- og ulykkessituasjoner
 • Avviksbehandling

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

 • Varmekabelinstallasjoner
 • Testrutiner for sikkerhetsutstyr i tavlerom
 • Vedlikeholdsprogram
 • Elektrotekniske systemanalyser

Gassco har fått frist til 30.1.2017 med å gjøre rede for hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

På bakgrunn av dette tilsynet ga Ptil 16.11.2016 pålegg til Gassco og Statoil om å iverksette tiltak for å ivareta personsikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg på Kårstøanlegget.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95