Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektriske anlegg og brannbeskyttelse på Gullfaks A

Tilsyn: I perioden 1.-3.12.2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Statoils styring av tekniske og operasjonelle barrierer på Gullfaks A. Tilsynet var begrenset til fagområdene elektriske anlegg og brann- og eksplosjonsbeskyttelse. Vi påviste to avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført i form av et oppstartsmøte på Sandsli, intervju av personell i landorganisasjonen og med påfølgende verifikasjoner, funksjonstester og intervju med personell på Gullfaks A (foto).

Gullfaks A (source: Statoil)

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premissene for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Sikkerhetskritiske barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Tilsynet var basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer for 2009 om oppfølging av teknisk og operasjonell sikkerhet.

Tilsynet tok også opp erfaringer fra tidligere tilsynsaktiviteter både med Statoil og med industrien generelt.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å få bekreftet at  Statoils systemer og arbeidsprosesser for styring av teknisk og operasjonell sikkerhet er i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

I tilsynet ble det lagt vekt på følgende tema:

  • Organisering og oppfølging av drift og vedlikehold
  • Resultater fra gjennomførte barrierekartlegginger
  • Tennkildekontroll
  • Kompetanse og opplæring
  • Identifiserte funn og utfordringer fra interne elektrotilsyn
  • Funksjonstester av utvalgte sikkerhetssystemer

Resultat av tilsynet
Vi påviste to avvik fra regelverket. Disse er knyttet til mangelfull passiv brannbeskyttelse og mangelfull oppfølging av kompetanse for elektrofagarbeidere.

Tilsynsrapporten (se lenke i høyremargen) inneholder i tillegg observasjoner hvor det er potensial for forbedringer.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Journal 2009/1399

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |