Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Det Norske sin oppfølging av Ivar Aasen-prosjektet

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført tilsyn med Det Norske sin oppfølging av Ivar Aasen-prosjektet.


Målet med tilsynet var å vurdere om Det norske sin styring av beredskap, materialhåndtering og arbeidsmiljø er i samsvar med regelverkets krav.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til dokumentasjon for kraner.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Atkomst til traverskraner
  • Materialhåndteringsplanen
  • Plassering av nødhospital

Det norske har fått frist til 21.12.15 for å redegjøre for hvordan avviket og forbedringspunktene vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064