Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips relatert til brønnkontroll og vedlikehold

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med ConocoPhillips Norge (CoPNo) og boreentreprenøren Odfjell Drilling Management (ODM) på land 4.-5.5.2004 og offshore Eldfisk 217-B 11.-13.5.2004. Tilsynet var relatert til fagområdet brønnkontroll og vedlikehold, inkludert full overhaling av brønnkontrollutstyr.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av presentasjoner og samtaler med personell på land og offshore fra CoPNo og ODM.

Bakgrunn for tilsynet

 

Etter gjennomførte tilsyn mot flyttbare boreinnretninger og rederne i henholdsvis 2000 og 2003 ble tilsynet mot CoPNo planlagt for å verifisere likheter, eventuelt ulikheter, relatert til brønnkontroll og brønnkontrollsystemer mellom faste og flyttbare innretninger.

 

Resultatet av tilsynet skal dessuten innarbeides som en del av det pågående prosjektet "BOP og tilhørende brønnkontrollsystemer" i Ptil.

 

Tilsynet inkluderte gjennomgang av utvalgte deler av selskapenes systemer og rutiner i forbindelse med bore- og brønnaktiviteter for å verifisere ivaretakelse av myndighetskrav og selskapsinterne krav innen:

 • kompetansekrav og opplæring relatert til brønnkontroll
 • gjennomføring av brønnkontrolløvelser
 • testing av brønnkontrollutstyr
 • vedlikehold og full overhaling av brønnkontrollutstyr
 • dokumentasjon av kompetansekrav, testing og vedlikehold av utstyr
 • grenseflater mellom operatør og boreentreprenør
 • avvikshåndtering

Formålet med tilsynet


Målsetningen med tilsynet er å verifisere at gjeldende forskrifter og selskapsrutiner er ivaretatt i fm vedlikehold og full overhaling av brønnkontrollutstyr og i fm brønnkontrollopplæring for bore- og brønnaktiviteter.

Resultat fra tilsynet

~LT~P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
Tilsynet har avdekket avvik fra regelverkskrav relatert til:
 • Manglende kritikalitetsvurderinger av brønnkontrollutstyr i vedlikeholdssystemet
  SAP.
 • Mangelfull håndtering av avvik etter intern gjennomgang av brønnkontrollsystemet.
 • Mangelfull dreneringsløsning for eventuell lekkasje av hydraulikkolje og diesel fra containere for Caterpillars.

Dette er forhold ConocoPhillips og Odfjell må korrigere snarest mulig. Det vises til detaljer i rapportens avsnitt 5.1.


I tillegg har tilsynet avdekket forbedringspunkter hos ConocoPhillips og Odfjell.


Dette gjelder bi a forhold knyttet til gjennomføring, dokumentasjon og oppfølging av full overhaling av brønnkontrollutstyret basert på forbedring av rutiner benyttet ifm full overhalingen i 2003, og innlegging av manglende utstyr i vedlikeholdssystemet SAP.


Når det gjelder kompetanseplan og opplæring av personell er det avdekket mangelfull kompetanseplan for CoPNo borepersonell. Verken ConocoPhillips eller Odfjell har foretatt kartlegging av behov for eventuelle spesialkurs til relevant personell innen bore og brønnkontroll utover selskapskrav om IWCF-kurs.


CoPNO og Odfjell har et forbedringspotensial i forhold til å dokumentere at utførte brønnkontrolltrening/øvelser er gjennomført iht. selskapsinterne krav og kontraktskrav samt anbefalinger i Norsok-standard D-010.


Selskapene har behov for å ta en gjennomgang av prosedyre og håndtering av avvik ifm forsinkelse utover definerte frister for utføring av planlagt vedlikehold.


Det er behov for å foreta gjennomgang av arbeidsmiljøforhold i de containere på innretningen som benyttes til kontor og arbeidsplasser for bore og brønnpersonell.


Det vises til rapportens avsnitt 5.2 for beskrivelse av de enkelte forbedringspunktene som er avdekket.

 

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret