Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips – Ekofisk 2/4 M og Z

I perioden 11. – 19. april 2018 førte vi tilsyn med ConocoPhillips Scandinavia AS (COPSAS) sin styring av arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Ekofisk 2/4 M og Z.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere om COPSAS sin styring av arbeidsmiljørisiko møter regelverkets krav innenfor området, og om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning var i samsvar med regelverkets krav.

Vi ønsket å se nærmere på hvordan COPSAS styrer risiko i forbindelse med benzeneksponering, støyeksponering og eksponering for faktorer som bidrar til økt risiko for muskel- og skjelettplager. Tilsynet omfattet også styring av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til styring av arbeidsmiljørisiko.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Informasjon og opplæring i arbeidsmiljøforhold
  • Involvering av vernetjenesten

COPSAS har fått frist til 13. juli 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95