Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Centrica Energis andrelinjeberedskap

Tilsyn: 25. februar 2010 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Centricas andrelinjeberedskap som blir håndtert av Operatørenes forening for beredskap (OFFB). Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Når en operatør vil starte aktivitet på norsk sokkel, må det innhentes samtykke fra myndighetene.

HMS-myndigheten sier ved utstedelse av samtykket at man har tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden.

Les mer
 

Ptil deltok som observatør ved øvelsen for andrelinjeberedskap i OFFBs lokaler på Forus. Tilsynet var en direkte oppfølging av tidligere tilsyn med selskapets håndtering av egen beredskap (lenke), gjennomført den 27.1.2010 og 8.2.2010.

Centrica deltar i et konsortium av operatørselskaper som samarbeider om leie av boreinnretningen West Alpha (foto) og en rekke leverandører av tredjepartstjenester i forbindelse med boreoperasjoner på norsk sokkel.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for dette tilsynet er, i likhet med tilsynet i januar i år, selskapets søknad om samtykke til leteboring av brønn 6506/9-2S, og i den forbindelse oppfølging av Centricas styring og ivaretakelse av eget beredskapsansvar under forberedelse og gjennomføring av boreoperasjon med West Alpha.

Dette inkluderer også selskapets bruk av ekstern bistand til håndtering av andrelinjeberedskapsorganisasjon som utføres av OFFB.

Letebrønnen er selskapets første egenopererte prospekt på norsk sokkel, og er en brønn med HTHT- karakteristikk (HTHT = høyt trykk og høy temperatur).

Ptil prioriterer tilsyn med nye aktører som igangsetter boreoperasjoner for første gang på norsk sokkel for å vurdere deres styring av HMS i relasjon til organisasjonsmessig, teknisk og operasjonell kapasitet og kompetanse.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å undersøke selskapets etterlevelse av krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og beredskap i forberedelsene til oppstart av boreoperasjon med boreriggen West Alpha, med særlig vekt på håndtering av beredskap i selskapets 2. og 3. linje.

Resultat av tilsynet
Det fremkom ingen avvik under tilsynsaktiviteten. Vi identifiserte følgende forbedringspunkter, jf. aktivitetsforskriften § 19 om kompetanse, § 66 om beredskapsorganisasjon og § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner:

Ptil fikk under denne beredskapsøvelsen, til tross for de forbedringspunkter som fremkommer, et godt inntrykk av OFFBs kompetanse og evne til å ivareta rollen som teknisk utfører for operatørselskapet Centrica.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Journal 2009/1607

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |