Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bygging av Skarv FPSO

Ptil gjennomførte i tidsrommet 1.–4.6.2010 tilsyn med bygging av Skarv FPSO ved Samsung Heavy Industries (SHI) skipsverft i Geoje i Sør-Korea.


Aktiviteten var en planlagt aktivitet i Ptils tilsynsplan for 2010, og omfattet fagområdene arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet.

I tilsynet ble det lagt spesiell vekt på følgende områder:

  • Passiv brannbeskyttelse
  • Systemer for brannbekjempelse
  • Verifisere prosjektets rutiner for å følge opp arbeidsmiljøforhold i ulike områder på innretningen.
  • Oppfølging av forhold relatert til ergonomi, planløsning, tilrettelegging for sikker ferdsel og jobbutførelse, atkomst til utstyrsenheter for drift og vedlikehold, kvalitativ vurdering av belysnings og siktforhold, tilrettelegging for å minimalisere helsefarlig kjemisk eksponering.
  • Tilrettelegging av arbeidsområder og løfteinnretninger med tanke på å ivareta en sikker, trygg og effektiv materialhåndtering.

Bakgrunn
Tilsynet er knyttet opp mot den fremtidige samtykkesøknaden for bruk av innretningen på norsk sokkel. Videre inngår tilsynet som et ledd i vår målsetning om å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet. Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet.

Mål
Målsettingen var å føre tilsyn med at BP ved bygging av Skarv FPSO ivaretar kravene i regelverket innen områdene som er omfattet av denne tilsynsaktiviteten. Selskapets egne styrende dokumenter og studier/analyser ble lagt til grunn under verifikasjonene.

Resultat
Vårt hovedinntrykk er at BP i hovedsak har etablert hensiktsmessige prosesser for å følge opp ivaretakelse av arbeidsmiljømessige forhold i ulike arbeidsområder på Skarv innretningen. Det har gjennom prosjektets verifikasjonsaktiviteter blitt avdekket en betydelig mengde avvik fra regelverkets arbeidsmiljøkrav.

Mange avvik har blitt korrigert underveis og prosjektet kunne vise til god styring og status med hensyn til å rette opp identifiserte mangler. Det er vårt inntrykk at arbeidsmiljøobservasjonene som har blitt identifisert, registrert og gjort til gjenstand for videre oppfølging har vært basert på gode faglige vurderinger.

Prosjektets identifiserte arbeidsmiljøobservasjoner/avvik reflekterte det nivået som forventes med hensyn til å innfri regelverkets krav til arbeidsmiljøforhold.

Når det gjaldt å tilrettelegge for sikker og effektiv materialhåndtering på innretningen, registrerte vi imidlertid at flere forhold ikke var blitt tilfredsstillende avdekket gjennom prosjektets inspeksjons- og verifikasjonsarbeid. Spesielt gjelder dette valg av egnet løfteutstyr for bruk på løftebjelker og sertifisering og merking av løfteører og løftebjelker.

Dette er forhold som prosjektet må gi større oppmerksomhet i det videre verifiseringsarbeidet.

Innen området teknisk sikkerhet fokuserte dette tilsynet på passiv brannbeskyttelse og systemer for brannbekjempelse. Det er i rapporten tatt opp fire forbedringspunkter.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77