Gå til hovedinnhold

Tilsyn med brønnkontrollopplæring i Odfjell

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 18.-19.3.2009 tilsyn med Odfjell Drilling AS (Odfjell) på Sandsli. Tilsynet var rettet mot organisasjonsmessige, faglige og operasjonelle forhold innen brønnkontroll, -øvelser og -trening i forbindelse med selskapets boreoperasjoner fra faste og flyttbare innretninger.


Bakgrunn for tilsynet
Stortingsmelding 12 (2005-2006) og Ptil fremhever behov for økt oppmerksomhet på arbeid med å forebygge storulykker.

Næringen har gjennomført revisjon av OLF/NR-retningslinje 024 i perioden 2007-2009. I den forbindelse gjennomfører vi tilsynsaktiviteter rettet mot brønnkontroll for å motivere og se hvordan industrien arbeider for å unngå storulykker. Lignende tilsynsaktiviteter er gjennomført med boreentreprenører og operatørselskap i perioden 2003-2007.

Ptil førte brønnkontrolltilsyn med Odfjell i mai 2004. Odfjells tiltak etter det tilsynet er fulgt opp og verifisert som en del av dette tilsynet.

I rapportering til ”Risikonivået i norsk petroleumsindustri” (RNNP) er Odfjell involvert som boreentreprenør i ulike brønnkontrollhendelser. Statistikken viser positiv trend siden 2003 med hensyn til antall hendelser selskapet har vært involvert i. Selskapets arbeid med å oppnå denne bedringen er fulgt opp i denne tilsynsaktiviteten.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å avklare hvordan selskapets styringssystem for å ivareta helse, miljø og sikkerhet fungerer i forbindelse med brønnkontroll. Det ble foretatt en gjennomgang og vurdering av selskapets systemer, rutiner og oppfølging av arbeid med brønnkontrollkompetanse målt mot krav i gjeldende regelverk.

Resultat av tilsynet
Vi identifiserte ingen avvik fra krav i regelverket.

Det ble under tilsynet funnet forhold med potensial for forbedring knyttet til følgende forhold:

  • Simulatortrening.
  • Oppfølging av øvelser og trening fra landorganisasjonen.
  • Individuell kompetanse og gruppekompetanse.
  • Aktivitetsspesifikk, stedsspesifikk og innretningsspesifikk opplæring.
  • Opplæring utover IWCF-sertifisering.
  • Oppfølging av kurs- og undervisningsinstitusjoner.
  • Erfaringsoverføring om brønnkontroll.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |