Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BP – Valhall

Petroleumstilsynet gjennomførte tilsyn med prosessikkerhet og teknisk sikkerhet på Valhall.


Målet med tilsynet var å vurdere hvordan BP sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav ved drift og vedlikehold av Valhall.  

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • System for barrierestyring
  • Evakueringsveier

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Nødavstengningsystemet
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Brannvannsutløsning
  • Vedlikeholdssystemet
  • Sikkerhetssystemer
     

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064