Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Borgland Dolphin

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 30. mars til 4. april 2016 tilsyn med Dolphin A/S (Dolphin) og operatøren Wintershall Norge AS (Wintershall) knyttet til styring av beredskap og arbeidsmiljø på den flyttbare boreinnretningen Borgland Dolphin.


Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere hvordan Dolphin i samspill med operatøren Wintershall jobber systematisk med styring av beredskap og arbeidsmiljø. Tilsynet så på hvordan innretningens beredskapsorganisasjon, -utstyr og -systemer fungerer. Målet innenfor arbeidsmiljø var å vurdere Dolphin og Wintershalls systemer og praksis for identifikasjon og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper om bord, både egne ansatte og 3. parts ansatte. Tilsynet gikk også igjennom hvordan det tilrettelegges for arbeidstakermedvirkning og vernetjeneste om bord på Borgland Dolphin.

Resultat
Tilsynet identifiserte fire avvik og fem forbedringspunkter.

Avvikene var knyttet til samordning av informasjon for 3. parts BHT, verifikasjon av tiltak, sikring av løst utstyr i normal drift og brannstasjoner.

Forbedringspunktene var knyttet til arbeidsmiljøkompetanse offshore, belysning under evakueringsmidler, evakuering av skadede personer fra pongtonger, system for å sikre oppfølging av trening og øvelser av beredskapsorganisasjonen og beredskapsanalyse.

Wintershall og Dolphin har fått frist til 20. august 2016 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77