Gå til hovedinnhold

Tilsyn med borekonsulentselskaper

Ptil har ført tilsyn med fire borekonsulentselskaper.


Det er operatørselskapet som har det overordnede ansvaret for å se til at regelverket overholdes i sin virksomhet. Men regelverket sier også at enhver som deltar i virksomheten har ansvar og plikter etter petroleumsregelverket.

Ptil har i løpet av 2014 derfor ført tilsyn i form av halvdags møter med fire selskaper som leverer tjenester innenfor boring og brønn til operatørselskaper gjennom kontraktsfestede avtaler. De fire selskapene er:

  • Acona Well Management Services
  • AGR Petroleum Services AS
  • Rig Management Norway
  • Ross Offshore AS

Hensikten med tilsynet var å innhente informasjon om kompetanse, kapasitet og organisering av disse selskapene. Tilsynet omfattet styringssystem og bemanning av enkeltprosjekter, med fokus på ivaretakelse av HMS-relaterte funksjoner ved gjennomføring av boreaktiviteter.

Tilsynet viste at selskapene gjennomgående har etablert selvstendige styringssystemer i henhold til krav i regelverket og relevante standarder for omfanget av sine aktiviteter. 

Tilsynet fokuserte blant annet på om det var etablert systemer for oppfølging av personellkvalifikasjoner og oppfølging av hendelser. Enkelte av selskapene hadde ikke utviklet sine systemer til å omfatte den videre oppfølgingen av hendelser, men støttet seg i stedet til boreentreprenørens og operatørselskapets systemer for erfaringsoverføring ved alvorlige hendelser.

Det var et fellestrekk at konsulentselskapene bare i begrenset grad deltar i operatørs revisjons- og verifikasjonsaktiviteter i planleggingsprosessen.

I forbindelse med beredskapsplaner for en langvarig, alvorlig brønnkontrollhendelse eller utblåsing, var det et fellestrekk at selskapene ikke hadde vurdert sin egen robusthet med hensyn til å kunne bistå operatøren med organisering, tiltak og kompetanse for å håndtere den aktuelle situasjonen.

Disse forholdene er per i dag ikke uttrykt som krav i regelverket. Det ble dermed ikke påvist avvik eller forbedringspunkter gjennom denne tilsynsaktiviteten.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77